ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ
เรื่อง
ไฟล์
5 กรกฎาคม 2561
 ประกาศราคากลางรถยนต์สำนักงานนั่ง (เก๋ง) 4 ประตู
5 กรกฎาคม 2561
 ประกาศประกวดราคา รถยนต์สำนักงานนั่ง (เก๋ง) 4 ประตู
5 กรกฎาคม 2561
 ประกาศราคากลางรถยนต์สำนักงานนั่ง บรรทุก (ดีเซล)
5 กรกฎาคม 2561
 ประกาศประกวดราคา เช่ารถยนต์สำนักงานนั่ง บรรทุก (ดีเซล)
6 กรกฎาคม 2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อเสื้อเหลือง พร้อมปักโลโก้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าชลบุรี 1
25 กรกฎาคม 2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าค่าเช่ารถยนต์สำนักงานบรรทุก (ดีเชล กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี1)
3 สิงหาคม 2561
 ประกาศประกวดราคาค่าเช่ารถยนต์สำนักงานนั่ง (เก๋ง)4ประตู กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี1
6 สิงหาคม 2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ2ชั้น(ไม่ประจำทาง)ไป-กลับ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
6 สิงหาคม 2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่
 ประจำปีงบประมาณ2561
31 สิงหาคม 2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) สำหรับรถยนต์เช่าสำนักงานกองทุนฯ ประจำเดือนกันยายน 2561
11 กันยายน 2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ2561
(กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี๑) โดนเฉพาะเจาะจง
21 กันยายน 2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขอซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว
28 กันยายน 2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) สำหรับรถยนต์เช่าสำนักงานกองทุนฯ
ประจำเดือนตุลาคม 2561
26 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) สำหรับรถยนต์เช่าสำนักงาน นั่ง (เก๋ง)
ประจำเดือนตุลาคม 2561
12 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
31 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) สำหรับรถยนต์เช่าสำนักงาน นั่ง (เก๋ง) และบรรทุก (ดีเซล)
ประจำเดือนกุมภาพันธ์
1 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) สำหรับรถยนต์เช่าสำนักงาน นั่ง (เก๋ง) และบรรทุก (ดีเซล)
ประจำเดือนมีนาคม
24 มิถุนายน 2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1
 ประจำปีงบประมาณ2562
2 กรกฎาคม 2562  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

8 กรกฎาคม 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว

และวัสดุทางการแพทย์ (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี1)

 

1
2