ความเป็นมาของเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97 (3)

 เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) หรือเงินกองทุนในพื้นที่ประกาศ เป็นเงินได้ที่ กกพ.เรียกเก็บจากผู้รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า

 ตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 เพื่อนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยเรียกเก็บจาก

      1. ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า รายใหม่ หมายถึง ผู้รับใบอนุญาตฯ ที่ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือการตั้งโรงงาน

         ตั้งแต่วันที่ระเบียบ กกพ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำส่งเงินและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

         มีผลบังคับใช้เป็นต้นไป นำส่งเงินเข้ากองทุน ดังนี้

      ช่วงระหว่างการก่อสร้าง (นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการก่อสร้าง

 จนถึงวันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ให้จ่ายเงินเป็นรายปีตามกำลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้า

 ในอัตรา 50,000 บาท/เมกะวัตต์/ปี

      โดยในปีแรกให้จ่ายภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า สำหรับปีถัดปีถัดไปให้จ่ายภายใน 5 วันทำการแรกของปี

      ช่วงระหว่างการผลิตไฟฟ้า (นับตั้งแต่วันที่เริ่ม COD เป็นต้นไป) ให้จ่ายเงินเข้ากองทุนเป็นรายเดือนตามปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าตามชนิดของเชื้อเพลิง

 ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยจำแนกตามชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในอัตราดังนี้

อัตราการเก็บเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมติ กพช.

ประเภทเชื้อเพลิง
สตางค์/หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน
ก๊าซธรรมชาติ ๑.๐
น้ำมันเตา, ดีเซล ๑.๕
ถ่านหิน,ลิกไนต์ ๒.๐
พลังหมุนเวียน,ประเภทลมและแสงอาทิย์ ๑.๐
พลังหมุนเวียน ประเภทน้ำ ๒.๐

พลังหมุนเวียน ประเภทอื่น เช่นก๊าซชีวภาพ ชีวมวล
กากและเศษวัสดุเหลือใช้ ขยะชุมชน และอื่น

๑.๐

      2.ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า รายปัจจุบัน หมายถึง ผู้รับใบอนุญาตฯ ที่ได้รับใบอนุญาตในการปลูกสร้างอาคารหรือการตั้งโรงงานก่อนวันที่ระเบียบ กกพ.

 ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ กำหนดให้จ่ายเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเฉพาะช่วงระหว่างการผลิตไฟฟ้าเท่านั้น 

      3.ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้านำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นรายเดือน โดยหักจากอัตราค่าบริการตามอัตราที่ กกพ. ประกาศกำหนด

 

      ทั้งนี้ปริมาณเงินที่นำส่งเข้ากองทุน จะต้องสอดคล้องกับการดำเนินงานของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส

 หรือให้มีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง หรือเพื่อส่งเสริมนโยบายในการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค รวมทั้ง ต้องสอดคล้องกับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า

 และแผนการลงทุนในกิจการไฟฟ้าตามที่ กพช. กำหนด โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะต้องรับภาระในการที่ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้านำส่งเงินเข้ากองทุนด้วย

      โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) จะจัดสรรให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ

 จากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ตามมาตรา 97 (3) โดยแยกเป็นรายบัญชีตามโรงไฟฟ้า และให้ต่อท้ายด้วยชื่อของโรงไฟฟ้า หรือชื่อตำบล หรือชื่ออำเภอ หรือชื่อจังหวัดที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่

หลักการสำคัญในการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

      กกพ. ได้กำหนดนโยบายในการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ โดยมีหลักการในการบริหารเงินกองทุน ดังนี้

      1. มีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการสู่ชุมชน เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้

      2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพชุมชน

 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างระบบสวัสดิการของประชาชนและชุมชนอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

      3. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนภายในพื้นที่ประกาศ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการ การทำงานร่วมกันกับภาคีต่าง ๆ

 ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานราชการ องค์กรชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน เป็นต้น

      4. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล การเรียนรู้ การบริหารจัดการ การติดตามตรวจสอบ การประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน การพัฒนาระบบข้อมูลระหว่างกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

 ในพื้นที่ประกาศทุกระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

      5. มีการชดเชยเพื่อเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ทั้งด้านสุขภาพ อาชีพ และสิ่งแวดล้อม

      6. ส่งเสริม สนับสนุน การฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังทางสังคม สุขภาวะ สิ่งแวดล้อม

แนวทางในการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

      สำหรับเงินกองทุนในส่วนที่จัดสรรให้ใช้ในกิจการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ประกาศที่โรงไฟฟ้าของผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้านั้น ๆ ตั้งอยู่นั้น

 ให้จัดสรรเป็น 2 ส่วน

      ส่วนที่ 1 ไม่เกินร้อยละ 15 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจำปีสำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ

      ส่วนที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เป็นเงินอุดหนุนการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า โดยการเสนอโครงการชุมชน

 เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ประกาศ ตามระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ได้กำหนดให้ สกพ.

 ได้กันเงินไว้ไม่เกินร้อยละ 5 เพื่อดำเนินการในกิจการ ดังนี้
      1. สำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้นจากผลกระทบที่มีสาเหตุจากโรงไฟฟ้าตามที่ กกพ. เห็นสมควร

      2. อุดหนุนให้กับการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าที่ได้รับการจัดสรรเงินจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่น 
 ทั้งนี้ จำนวนเงินที่จะสนับสนุนให้กับแต่ละท้องถิ่นให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามที่ กกพ. กำหนด

      3. เพื่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

เงินงบประมาณ (บาท)
ช่วงเงินงบฯ(บาท)
อัตรา
ค่าบริหารแต่ละขั้น
ค่าบริการสะสมสูงสุดของขั้น
1-5,000,000          5,000,000 15            750,000            750,000
5,000,001-10,000,000          5,000,000 12.5         625,000.0         1,375,000
10,000,001-50,000,000        40,000,000 10         4,000,000         5,375,000
50,000,001-100,000,000        50,000,000 7.5      3,750,000.0         9,125,000
100,000,001-150,000,000        50,000,000 5         2,500,000        11,625,000
150,000,000 ขึ้นไป ส่วนเกิน
150,000,000
2.5